Algemene Voorwaarden

Particulieren | Vrijdag 27 november 2020

Artikel 1 Algemeen

1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Opdrachtnemer: ByPetri
Opdrachtgever: De contractuele wederpartij, zijnde een onderneming of een particulier
Client: De persoon (zijnde een particulier, een werknemer of cliënt van opdrachtgever)
Opdracht: De in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.
Opdrachttarief: het tarief dat opdrachtnemer aan de opdrachtgever in rekening brengt per opdracht zoals overeengekomen in de opdracht en deze Algemene Voorwaarden.
2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door opdrachtnemer zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 2 Offertes en totstandkoming overeenkomst

1. Alle offertes van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende 90 dagen, tenzij anders aangegeven en gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
2. De opdracht komt tot stand doordat opdrachtgever zich schriftelijk of per e-mail akkoord verklaart met de offerte.

Artikel 3 Tarieven

De opdracht vermeldt het tarief van de opdrachtnemer per individuele en/of collectieve opdracht en/of per uur. Het opdrachttarief wordt vermeld in Euro, is exclusief BTW en is telkens voor ten hoogste één contractsperiode geldig.

Artikel 4 Contractsduur; uitvoeringstermijn

De opdracht tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden

1. Betaling dient te geschieden binnen twee weken na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
2. Indien de betaling langer dan 1 maand achterwege blijft, kan de opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten totdat betaling is geschied.
3. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

Artikel 6 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden binnen de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
2. De opdrachtnemer leeft bij uitvoering van zijn werkzaamheden voor wat betreft persoonlijke coaching.
3. Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal dit in overleg met de opdrachtgever doen. Opdrachtnemer verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald.

Artikel 7 Wijziging van de opdracht, meerwerk en annuleren van de opdracht

1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Indien door toedoen van opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. De opdrachtnemer is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening te brengen tenzij deze het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.
2. Annulering van afspraken dient uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip plaats te vinden.
3. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is opdrachtnemer gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van alle in deze door haar gemaakte kosten.

Artikel 8 Intellectueel eigendom

1. De opdrachtnemer behoudt altijd alle rechten op door hem gemaakte presentaties, plannen, documenten, materialen, programma’s, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en ‘knowhow’, ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer na de opdrachtverlening nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever.
2. De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, bewerkt, getoond en/of verspreid, anders dan voor intern gebruik bij opdrachtgever binnen het kader van de opdracht die de opdrachtnemer voor opdrachtgever uitvoert.
3. Opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aansprakelijkheid van derden in verband met intellectuele eigendomsrechten op door opdrachtgever verstrekte materialen die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 9 Klachtenreglement

1. Een klacht dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te worden gemeld, uiterlijk binnen 8 dagen na het handelen of nalaten dat aanleiding is voor de klacht ofwel binnen 8 dagen nadat redelijkerwijs kon worden geconstateerd dat het handelen of nalaten aanleiding is voor een klacht. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 10 Opzegging

1. Een opdracht aangegaan voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de in de opdracht vastgestelde duur.
2. Tenzij anders overeengekomen, kan een opdracht voor bepaalde tijd niet tussentijds worden opgezegd.

Artikel 11 Aansprakelijkheid en vrijwaringen

1. Voor elke door opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningverplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.
2. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
4. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.
5. Opdrachtgever kan beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht indien deze binnen drie maanden na afronding van de opdracht door opdrachtgever schriftelijk is kenbaar gemaakt.
6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
7. Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 12 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Opdrachtnemer behandelt informatie van en over cliënt vertrouwelijk. Alleen en zover cliënt toestemming geeft, rapporteert de opdrachtnemer hierover aan de opdrachtgever. Hiervan kan slechts bij schriftelijke overeenkomst
tussen alle betrokken partijen voor aanvang van de werkzaamheden worden afgeweken. Informatie over de voortgang van de werkzaamheden valt hier buiten.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing; ook indien opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van en in verband met de opdracht dan wel de nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, en welke partijen in goed overleg niet hebben kunnen oplossen, zullen door partijen worden voorgelegd voor arbitrage.