Skip to main content

Algemene Voorwaarden

Particulieren | Donderdag 1 juli 2021

Artikel 1 Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  Ik ben ByPetri, gevestigd te Schijndel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75151456
  Jij bent in deze algemene voorwaarden de wederpartij.
  Tarief: het tarief dat ik aan jou in rekening breng per overeenkomst zoals overeengekomen in de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.
  Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan ik tegen betaling werkzaamheden verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle facturen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten door mij waarop ik deze voorwaarden van toepassing heb verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 4. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 5. De toepasselijkheid van jouw algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 2 Aanbod en totstandkoming overeenkomst

 1. Elk aanbod van mij is vrijblijvend. Ik ben enkel gebonden aan het aanbod wanneer deze binnen de aanvaardingstermijn wordt geaccepteerd.
 2. Indien in het aanbod geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt het aanbod na 14 kalenderdagen, tenzij anders aangegeven en geldt niet automatisch voor toekomstig aanbod.
 3. De overeenkomst komt tot stand doordat jij jezelf schriftelijk of per e-mail akkoord verklaart met het aanbod.
 4. Een overeenkomst kan zowel een losse behandeling als een traject van behandelingen, als een groep sessie betreffen.

Artikel 3 Tarieven

 1. In het aanbod staat de prijs van de gekozen dienst of traject vermeld. De prijs wordt vermeld in euro en is inclusief BTW.
 2. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Ik heb het recht de vergoedingen op enig moment aan te passen. Ik zal de tarieven niet verhogen binnen de looptijd van een traject.

Artikel 4 Duur van de overeenkomst; uitvoeringstermijn

De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden

 1. Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling.
 2. Betaling dient te geschieden voordat een sessie en/of traject wordt gestart, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Betaling in termijnen is op verzoek niet uitgesloten. Ik ben hierbij gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat de (volgende) betaling is voldaan.
 4. Indien jij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, ben jij van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat jij in verzuim bent tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. Indien jij in gebreke of in verzuim bent in de nakoming van jouw verplichtingen, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van jou, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

Artikel 6 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

 1. Ik voer opdracht naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uit. Ik ben niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat jij beoogde. Jij erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van jouw inzet. Deelname aan een sessie of traject geschiedt op basis van vrijwilligheid.
 2. Jij dient volledige verantwoordelijkheid te nemen en eigen keuzes en beslissingen te maken. Ik zal bij mijn advies uitgaan van jouw eigen inzicht.
 3. Ik ben gerechtigd bij de uitvoering van mijn werkzaamheden derden in te schakelen. Dit zal ik in overleg met je doen.
 4. Ik ben geen arts en zal mij nimmer zo voordoen. Een sessie, traject of groep sessie is geen oplossing voor lichamelijke of geestelijke problematiek en dient niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Er wordt geen advies gegeven op medisch ofwel psychisch vlak, er wordt niet met behandelplannen gewerkt en geen medicatie uitgeschreven. Ik ben gerechtigd jou door te verwijzen in geval van klachten waarbij ik niet voldoende te hulp kan schieten.

Artikel 7 Wijziging en annulering

 1. Voor bepaalde trajecten zal met een intake worden gewerkt. Ik ben gerechtigd personen van deelname uit te sluiten indien ik dat na de intake nodig acht.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen wij tijdig en in overleg de overeenkomst aan.
 3. Indien wij overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, of tijdige informatieverstrekking uitblijft, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Ik stel jou hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 4. Ik ben bevoegd de overeenkomst te beëindigen indien nieuwe feiten of omstandigheden zijn ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Ik ben in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
 5. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heb ik de mogelijkheid mijn werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Ik maak een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar. Wij zullen samen zoeken naar een passende oplossing en proberen de sessie te verplaatsen of ik zal zorgdragen voor gelijkwaardige vervanging. Indien dit niet mogelijk is heb jij het recht de overeenkomst te ontbinden.
 6. Annulering van afspraken voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden. Voor annulering van afspraken gelden de volgende annuleringsvoorwaarden. Bij annulering tot 24 uur voor aanvang ben je geen kosten verschuldigd. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van sessie ben je 100% van het bedrag voor de afspraak verschuldigd. Een losse sessie, al dan niet binnen een traject, kan tot 24 uur voorafgaand aan de geplande sessie, kosteloos worden verzet. In het geval dat een sessie binnen een traject wordt verplaatst, dient dit te allen tijde binnen de looptijd van het traject plaats te vinden.

Artikel 8 Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang wij niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wij zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voort duurt zonder passende oplossing, hebben wij beide het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaan making. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
 3. Indien jij de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens een pandemie, zoals COVID, maar overheidsmaatregelen een voortzetting, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, ben ik gerechtigd de kosten die gepaard gaan met deze verplaatsing in rekening te brengen.

Artikel 9 Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door mij aan jou ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij mij. Het is nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Het is niet toegestaan beeld- en/of geluidsopnames te maken tijdens een sessie.
 3. Elke handeling in strijd met dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 4. Jij vrijwaart mij voor aansprakelijkheid van derden in verband met intellectuele eigendomsrechten op de door jou verstrekte materialen die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 10 Klachtenreglement

 1. Een klacht dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te worden gemeld, uiterlijk binnen 8 kalenderdagen na het handelen of nalaten dat aanleiding is voor de klacht ofwel binnen 8 kalenderdagen nadat redelijkerwijs kon worden geconstateerd dat het handelen of nalaten aanleiding is voor een klacht. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ik in staat ben adequaat te reageren.
 2. Ik ben aangesloten bij GAT geschillenorganisatie. Mochten wij er samen niet uitkomen, kun jij je klacht via de bijbehorende klachtenprocedure indienen. Je vindt een link naar hun website op de contact pagina van mijn website.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 11 Opzegging

 1. Een opdracht aangegaan voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de in de opdracht vastgestelde duur.
 2. Tenzij anders overeengekomen, kan een opdracht voor bepaalde tijd niet tussentijds worden opgezegd.

Artikel 12 Aansprakelijkheid en vrijwaringen

 1. Voor elke door jou aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Ik kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
 2. Ik geef op geen enkele wijze een (geneeskundige) garantie af noch ben ik op enige wijze aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van de dienstverlening bij jou voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van mij.
 3. Ik ben op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 4. Ik ben niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat ik ben uitgegaan van door of namens jou verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 5. Jij blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een traject en/of sessie.
 6. Ik ben niet verantwoordelijk voor jouw handelingen en gedragingen tijdens en na afloop van een sessie. Jij maakt altijd zelf jouw eigen keuzes en neemt daarvoor de volledige verantwoordelijkheid.
 7. Een sessie is geen geval vervanging van een medisch advies van een medisch deskundige en kan dan ook niet worden beschouwd als vervanging van reguliere behandelingen.
 8. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van mij beperkt tot het bedrag welke in rekening is gebracht aan jou, dan wel tot maximaal het bedrag dat door de door de mijn afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.
 9. Jij vrijwaart mij tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door mij geleverde diensten en advies.

Artikel 13 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Ik behandel informatie van en over jou vertrouwelijk en zal deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover ik daartoe wettelijk verplicht ben of jouw toestemming heb verkregen.
 3. Ik zal rapportages over behandelingen/behandeltrajecten op aanvraag van jou verstrekken, met inachtneming van de AVG.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Wij zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat wij ons tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin ik ben gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.